FISHBIO Laos

Click Here for English Translation

ຂໍ້ມູນສຳຫຼັບບໍລິສັດ ຟິສໄບໂອລາວ ໜ້າເວບ:

ວກເຮົາແມ່ນໃຜ:

ບໍລິສັດ ຟິສໄບໂອລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການປະມົງ ທີ່ມີຊ່ຽວຊານດ້ານການປະມົງທີ່ມີປະສົບປະການສູງ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ທີ່ມີການຮ່ວມມື ດ້ານຄຸນນະພາບວຽກ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍການປະສານງານກັນກັບສໍານັກງານໃຫ່ຍ ຫ້ອງການຟິສໄບໂອ ປະຈໍາຢູ່ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.

ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່: 

ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການດ້ານການຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ​, ການຕິດຕາມ ແລະ ການອະນຸລັກ​. ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ ທີ່ຕອບສະໜອງມາດານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ​​ ແລະ ສະອງອຸປະກອນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບ​​ຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢູ່ໃສ

ໂຄງການຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປົ້າໝາຍຢູ່ແມ່ນໍ້າ, ສາຍນໍ້າ ແລະ ສັດນໍ້າຕ່າງໆ ທີ່ນອນຢູ່ທົ່ວທຸກເຂດຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ລວມໄປເຖິອາຊີຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບໃຜ:

ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ບໍລິການດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ບໍລິສັດ ຟິສໄບໂອລາວ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເໜືອ
ໜ່ວຍ 18, ຖະໜົນດົງປາຍນາ
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ໂທ:
+(856) 30 590-5055
+(856) 20 2999-3276
fishbiolaos@fishbio.com

 ຕິດຕໍ່ຫາ:
ທ່ານ ສິນສະໜຸດ ອຸ່ນບຸນດີສານ
ອໍານວຍການບໍລິສັດ
sinsamout@fishbio.com

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບປະສົບປະການ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມການປະມົງ ແລະ ການອະນຸລັກ ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

most_flow

 ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ

ມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍອມຮັບທາງ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບວິທະຍາສາດໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ. ພະນັກງານພວກເຮົາແມ່ນມີປະສົບປະການໃນການເຮັດວຽກຈາກຫຼາຍສາຂາ ລວມເຖິງ: 

 • ການຕິດເຄື່ອງໝາຍປາ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ
 • ການສຳຫຼວດປະຊາກອນຂອງປາ
 • ການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ການບໍລິການ
 • ການສຳຫຼວດຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ GIS
 • ການພັດທະນາ ການເພາະລ້ຽງສັດນໍ້າ
 • ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການອອກແບບ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວຽກງານປະມົງ
seining_mout

ການຕິດຕາມ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການຕິດຕາມປະຊາກອນປາ ແລະ ສັດນໍ້າຕ່າງໆ ຄວນມີການປະເມີນກ່ອນ, ໄລຍະດໍາເນີນງານ ແລະ ຫຼັງດໍາເນີນງານຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເພື່ອແນະນໍາດ້ານການຈັດການສັດນໍ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ​ກົດ​ທີ່ນີ້ເພື່ອຫາຂໍ້ມູນ ຫຼັກການພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ​.

ພວກເຮົາສະອງ​ການບໍລິການ ​ສໍາຫຼັບ​ ການດໍາເນີນງານ​ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງນີ້:​

 • ການຕິດຕາມ​ການປະມົງ​ຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນ​ໍ້າ
 • ການຕິດຕາມການປະມົງ​ຕາມສາຍນ້ໍາ​
 • ການທວນຄືນຮູບແບບການເກັບກໍາ​ຂໍ້ມູນດ້ານ​ການປະມົງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ
 • ການວິເຄາະ​ຂໍ້ມູນ ດ້ານສະຖິຕິ
 • ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ​ ສອງ​ພາສາ​ ແລະ ການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ
 • ການຕິດຕາມການປະມົງ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ

ນອກນັ້ນ, ວກເຮົາຍັງ​ມີປະສົບການ​ເຮັດວຽກ​ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ​ເພື່ອພັດທະນາ​ແຜນການຕິດຕາມການປະມົງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ​ ເຊັ່ນ​:​

 • ຝຶກອົບຮົມ​ຊາວປະມົງໃນການເກັບກໍາ​ຂໍ້ມູນການຫາປາ
 • ຝຶກອົບຮົມສະມາຊິກ​ຊຸມຊົນໃນ​ການດໍາເນີນງານ ການ​ຕິດຕາມກວດກາ​ຄຸນນະພາບ​ນ້ໍາ ໂດຍໃຊ້ແມງໄມ້​ນ້ໍາ
most_flow

ການອະນຸລັກ​

ພວກເຮົາ​ສະໜັບສະຫນູນ​ການອະນຸລັກສັດນໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນທົ່ົວໂລກ.​ ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຂອງໃນວຽກງານອະນຸລັກ​ຂອງພວກເຮົາ​ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ​ວັງສະຫງວນປາ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ​, ທີ່ສາມາດໃຫ້​ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົວເຂົາເຈົ້່າເອງ ເຊັ່ນ​: ຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ​ການປົກປັກຮັກສາ​ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ສໍາຄັນໆຂອງຊະນິດພັນປາ ແລະ ສັດນໍ້າ.​

 • ການປຶກສາຫາລື​ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ​ ເພື່ອສ້າງກົດລະບຽບວັງສະຫງວນປາ
 • ການຮັບຮອງກົດລະບຽບວັງສະຫງວນປາ, ປະກາດການສ້າງຕັ້ງ​ແລະ​ ຜົນບັງຄັບໃຊ້​
 • ການປະເມີນການກະຈາຍຂອງຊະນິດພັນປາຢູ່ໃນວັງສະຫງວນປາ ຕໍ່ການປະມົງຊຸມຊົນ