FISHBIO Laos

Click Here for English Translation

ຂໍ້ມູນສຳຫຼັບບໍລິສັດ ຟິສໄບໂອລາວ ໜ້າເວບ:

ວກເຮົາແມ່ນໃຜ:

ບໍລິສັດ ຟິສໄບໂອລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການປະມົງ ທີ່ມີຊ່ຽວຊານດ້ານການປະມົງທີ່ມີປະສົບປະການສູງ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ທີ່ມີການຮ່ວມມື ດ້ານຄຸນນະພາບວຽກ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍການປະສານງານກັນກັບສໍານັກງານໃຫ່ຍ ຫ້ອງການຟິສໄບໂອ ປະຈໍາຢູ່ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.

ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່: 

ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການດ້ານການຄົ້ນຄວ້າການປະມົງການຕິດຕາມ ແລະ ການອະນຸລັກພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ ທີ່ຕອບສະໜອງມາດານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ສະອງອຸປະກອນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢູ່ໃສ

ໂຄງການຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປົ້າໝາຍຢູ່ແມ່ນໍ້າ, ສາຍນໍ້າ ແລະ ສັດນໍ້າຕ່າງໆ ທີ່ນອນຢູ່ທົ່ວທຸກເຂດຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ລວມໄປເຖິອາຊີຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບໃຜ:

ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ບໍລິການດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ.

FISHBIO Laos ບໍລິສັດ ຟິສໄບໂອລາວ
Ban Phonthan ບ້ານ ໂພນທັນ
Unit 26, House Number 464 ໜ່ວຍ 26, ເຮືອນເລກທີ 464
Phonthan Road, Saysettha District ຖະໜົນໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
Vientiane Capital, Lao PDR  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ:
+(856) 30 590-5055
fishbiolaos@fishbio.com

 ຕິດຕໍ່ຫາ:
ທ່ານ ສິນສະໜຸດ ອຸ່ນບຸນດີສານ
ອໍານວຍການບໍລິສັດ
sinsamout@fishbio.com

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບປະສົບປະການ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມການປະມົງ ແລະ ການອະນຸລັກ ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

most_flow

 ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ

ມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍອມຮັບທາງ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບວິທະຍາສາດໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ. ພະນັກງານພວກເຮົາແມ່ນມີປະສົບປະການໃນການເຮັດວຽກຈາກຫຼາຍສາຂາ ລວມເຖິງ: 

 • ການຕິດເຄື່ອງໝາຍປາ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ
 • ການສຳຫຼວດປະຊາກອນຂອງປາ
 • ການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ການບໍລິການ
 • ການສຳຫຼວດຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ GIS
 • ການພັດທະນາ ການເພາະລ້ຽງສັດນໍ້າ
 • ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການອອກແບບ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວຽກງານປະມົງ
seining_mout

ການຕິດຕາມ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການຕິດຕາມປະຊາກອນປາ ແລະ ສັດນໍ້າຕ່າງໆ ຄວນມີການປະເມີນກ່ອນ, ໄລຍະດໍາເນີນງານ ແລະ ຫຼັງດໍາເນີນງານຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເພື່ອແນະນໍາດ້ານການຈັດການສັດນໍ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອຫາຂໍ້ມູນ ຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ.

ພວກເຮົາສະອງການບໍລິການ ສໍາຫຼັ ການດໍາເນີນງານຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງນີ້:

 • ການຕິດຕາມການປະມົງຢູ່ເທິງອ່າງເກັບນໍ້າ
 • ການຕິດຕາມການປະມົງຕາມສາຍນ້ໍາ
 • ການທວນຄືນຮູບແບບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານການປະມົງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ
 • ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ດ້ານສະຖິຕິ
 • ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ສອງພາສາ ແລະ ການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ
 • ການຕິດຕາມການປະມົງ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ

ນອກນັ້ນ, ວກເຮົາຍັງມີປະສົບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ເພື່ອພັດທະນາແຜນການຕິດຕາມການປະມົງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊັ່ນ:

 • ຝຶກອົບຮົມຊາວປະມົງໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຫາປາ
 • ຝຶກອົບຮົມສະມາຊິກຊຸມຊົນໃນການດໍາເນີນງານ ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ໍາ ໂດຍໃຊ້ແມງໄມ້ນ້ໍາ
most_flow

ການອະນຸລັກ

ພວກເຮົາສະໜັບສະຫນູນການອະນຸລັກສັດນໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນທົ່ົວໂລກ. ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຂອງໃນວຽກງານອະນຸລັກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນປາ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ, ທີ່ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົວເຂົາເຈົ້່າເອງ ເຊັ່ນ: ຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ສໍາຄັນໆຂອງຊະນິດພັນປາ ແລະ ສັດນໍ້າ.

 • ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງກົດລະບຽບວັງສະຫງວນປາ
 • ການຮັບຮອງກົດລະບຽບວັງສະຫງວນປາ, ປະກາດການສ້າງຕັ້ງແລະ ຜົນບັງຄັບໃຊ້
 • ການປະເມີນການກະຈາຍຂອງຊະນິດພັນປາຢູ່ໃນວັງສະຫງວນປາ ຕໍ່ການປະມົງຊຸມຊົນ